ต้องรู้ ปิดบัญชีประจำปี ปิดงบการเงิน สำคัญต่อเจ้าของธุรกิจอย่างไร

ต้องรู้ ปิดบัญชีประจำปี ปิดงบการเงิน สำคัญต่อเจ้าของธุรกิจอย่างไร

การปิดบัญชีประจำปี (Year-End Closing) คือกระบวนการทางบัญชีที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจครบรอบการบัญชีประจำปี ซึ่งมักจะเป็นวันสุดท้ายของปีการบัญชี โดยทั่วไปจะเป็นวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี มีจุดประสงค์หลักคือการสรุปผลกำไรหรือขาดทุนที่ได้รับในรอบปีการบัญชีนั้น ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำงบการเงินปีต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำรายงานการเงินประจำปีและการเสนอผลการเงินให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ

การปิดบัญชีประจำปีประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่สำคัญ เช่น

 1. การปรับปรุงบัญชี:

  ปรับปรุงรายการบัญชีที่ต้องการตรวจสอบหรือปรับปรุง เช่น การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงส่วนลดหนี้สูญหาย เป็นต้น

 2. การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้บันทึก

  การตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกในระบบในเดือนที่มีผลกระทบกับปีการบัญชีนั้น

 3. การปิดบัญชีรายได้

  โดยการโอนยอดรายได้ไปยังบัญชีผลกำไรและขาดทุน

 4. การปิดบัญชีค่าใช้จ่าย

  การโอนยอดค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีผลกำไรและขาดทุน

 5. การตรวจสอบความถูกต้อง

  ตรวจสอบข้อมูลการเงินทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่หายไป

 6. การสร้างงบการเงินสถานะภาพการเงิน:

  การสร้างรายงานทางการเงินที่แสดงสถานะการเงินของธุรกิจในรอบการบัญชีนั้น

การปิดบัญชีประจำปีเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจทราบถึงสถานะการเงินของตนในปีที่ผ่านมา และเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำงบการเงินปีต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการประเมินผลประกอบการและในการตัดสินใจทางการเงินของธุรกิจในอนาคต

d02

บริษัท ดับเบิ้ล แอคเค้าท์ จำกัด

รับจดทะเบียนธุรกิจ
ทำบัญชี ปิดงบ ภาษีทั้งระบบ ครบวงจรจบในที่เดียว มั่นใจได้

โทร 065-324-1441

สอบถามว่าจ้าง คลิกเพื่อ Add Line